Laatstelijk bijgewerkt: 2024-06-14

Voorwaarden Dustin Account

1. Algemeen

1.1 Dustin Account is onze manier om onze klanten gepersonaliseerde aanbiedingen, goede service en vereenvoudigde administratie bieden. U krijgt toegang tot uw Dustin Account door middel van een persoonlijke inlogcode op onze website, waar u uw favorieten kunt opslaan en uw eerdere aankopen kunt bekijken. Zodra u ingelogd bent, kunt u ook toegang krijgen tot Mijn Pagina's, waar u de instellingen voor uw account kunt beheren.

1.2 Om zich aan te melden als accounthouder dient u de Voorwaarden Dustin Account te accepteren.

2. Registratie Dustin Account

2.1 Het Dustin Account is gratis. Om Dustin accounthouder te worden, dient u ouder te zijn dan 18 jaar en te beschikken over een e-mailadres en een vast postadres. Zowel natuurlijke personen als bedrijven kunnen houder zijn van een Dustin account. Onder het begrip “accounthouder” worden zowel het bedrijf als diens vertegenwoordigers begrepen.

2.2 Het Dustin Account is persoonlijk en niet overdraagbaar aan een andere persoon of een ander bedrijf. U bent verantwoordelijk voor de aankopen die u doet met uw accountgegevens. Door acceptatie van deze voorwaarden verklaart u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet te zullen onthullen en ervoor te zullen zorgen dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig bewaart, zodat onbevoegden geen toegang kunnen verkrijgen tot de informatie. Als u vermoedt dat onbevoegden op de hoogte zijn van uw wachtwoord, dient u uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en Dustin op de hoogte te stellen van uw vermoeden.

2.3 Als accounthouder bent u ervoor verantwoordelijk dat de verstrekte persoonlijke informatie juist en volledig is. U zult Dustin onmiddellijk de juiste informatie verstrekken in geval van wijzigingen in uw persoonlijke informatie, zoals naam, telefoonnummer of adres.

2.4 U wordt houder van een Dustin account als u deze voorwaarden hebt geaccepteerd en bent geregistreerd in het systeem van Dustin en het Dustin account is geopend via de website van Dustin. U ontvangt een bevestiging van de registratie op het door u verstrekte e-mailadres.

2.5 Als accounthouder bent u verplicht kennis te nemen van de inhoud van de voorwaarden voor het Dustin account en alle wijzigingen in de voorwaarden.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Als u bent geregistreerd als accounthouder, zal Dustin uw persoonsgegevens verwerken.

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met het Dustin Privacyverklaring, waarin nader wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen.

4. Gepersonaliseerde voordelen, aanbiedingen en communicatie

4.1 Als u een Dustin Account registreert in verband met het doen van een aankoop, verstrekt u ons uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze contactgegevens worden door Dustin gebruikt om u op de hoogte te houden over uw account en u aanbiedingen en andere marketingberichten te sturen over vergelijkbare producten en diensten indien u ervoor heeft gekozen dergelijke communicatie van ons te ontvangen.

4.2 Dustin heeft het recht verschillende voordelen en aanbiedingen aan te bieden aan verschillende klanten. Dit houdt in dat Dustin niet verplicht is om al haar klanten dezelfde voordelen en aanbiedingen aan te bieden. Verschillende aanbiedingen kunnen bijvoorbeeld worden aangeboden aan klanten met verschillende aankooppatronen of aankoopvolumes en aan klanten die binnen een bepaald geografisch gebied wonen.

4.3 U kunt te allen tijde inloggen op Mijn Pagina's en gepersonaliseerde aanbiedingen die zijn afgestemd op uw informatie, voorkeuren en gedragingen, weigeren.

4.4 U kunt te allen tijde de instellingen wijzigen voor het soort berichten dat u wilt ontvangen of volledig bezwaar maken tegen het gebruik van uw contactgegevens voor marketingdoeleinden. Daarnaast kunt u bij elke afzonderlijke mailing bezwaar maken tegen onze marketingdiensten.

4.5 Wij maken u erop attent dat belangrijke informatie die niet te maken heeft met de marketing van onze producten of diensten per post of per e-mail aan u kan worden toegezonden, ook als u bezwaar hebt gemaakt tegen marketing.

5. Toepassing en wijziging voorwaarden

5.1 Als u een aankoop doet, zijn primair de Algemene Verkoopvoorwaarden van Dustin van toepassing. Deze Voorwaarden Dustin Account laten de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

5.2 De Voorwaarden Dustin Account zijn te allen tijde van toepassing in de vorm en met de inhoud zoals gepubliceerd op de website van Dustin.

5.3 Dustin behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden Dustin Account, met inbegrip van de wijze waarop aanbiedingen tot stand komen of worden verstrekt. Bijgewerkte voorwaarden worden gepubliceerd op de website van Dustin. Daarnaast wordt u geïnformeerd over wijzigingen in de voorwaarden zodra u een volgende keer weer inlogt op uw Dustin Account. Als u de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren, kunt u uw Dustin Account beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice. De contactgegevens vindt u onderaan deze voorwaarden.

5.4 In aanvulling op datgene wat voortvloeit uit bindende wetgeving geldt dat Dustin niet aansprakelijk is voor schade (daaronder begrepen gederfde of verminderde voordelen) als gevolg van wijzigingen in deze voorwaarden. Dustin is geenszins verplicht accounthouders of derden schadeloos te stellen in dat verband.

6. Geldigheid en beëindiging account

6.1 Uw Dustin Account blijft tot nader order geldig.

6.2 U kunt uw Dustin Account te allen tijde beëindigen door contact op te nemen met de klantenservice. De contactgegevens voor de klantenservice vindt u onderaan deze voorwaarden. Bij beëindiging van uw account vervallen alle aanbiedingen en kortingen. Daarnaast zullen alle persoonsgegevens die zijn verzameld en verwerkt om aan deze voorwaarden te voldoen worden verwijderd. Het kan echter noodzakelijk zijn voor Dustin om persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor meer informatie over de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij naar het Dustin Privacyverklaring.

6.3 Dustin behoudt zich het recht voor uw Dustin Account met onmiddellijke ingang te beëindigen en alle kortingen en aanbiedingen ongeldig te verklaren indien zij vermoedt dat er sprake is van misbruik of ongepast gebruik van het Dustin Account of ander ongepast gedrag. Onder dat misbruik wordt onder meer verstaan handelen in strijd met deze voorwaarden, registratie van onjuiste contactgegevens, (poging tot) fraude, alsmede vervalsing, aanpassing, verkoop of onrechtmatige overdracht van documenten, zoals kortingscodes of vouchers, aan een andere persoon.

6.4 Indien de accounthouder gedurende drie jaar niet actief is geweest, wordt het account automatisch beëindigd en worden de persoonsgegevens die wij hebben verzameld en verwerkt om het Dustin Account en de daarmee verband houdende diensten te kunnen verstrekken in overeenstemming met deze voorwaarden verwijderd. U wordt geacht niet actief te zijn als u niet hebt ingelogd op uw Dustin Account, geen aankoop hebt gedaan in onze online winkel in de inlogmodus, geen klantenservice-zaak of andere ondersteuningsfunctie aan uw account gekoppeld hebt gehad, onze website niet hebt bezocht, niet hebt deelgenomen aan evenementen of prijsvragen waarbij u uw accountinformatie hebt ingevoerd en niet op de links hebt geklikt die wij u per e-mail hebben toegezonden in de aangegeven periode.

7. Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot Dustin Account die niet in der minne zijn opgelost tussen partijen worden beslecht naar Nederlands recht door de Nederlandse rechter. De accounthouder kan zich om het geschil buiten rechte te laten beslechten wenden tot De geschillencommissie, adres: Postbox 90600, 2509 LP The Hague, the Netherlands, www.degeschillencommissie.nl, voor zover die Raad bevoegd is om kennis te nemen van de zaak.

8. Contactgegevens

Voor vragen over uw Dustin Account of als u uw Dustin Account wilt beëindigen kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Bent u een consument? Dan kunt u ons bellen op 088-011 82 82 of een e-mail sturen naar [email protected].

Bent u vertegenwoordiger van een bedrijf? Dan kunt u ons bellen op 088-011 82 82 of een e-mail sturen naar [email protected].